17/10/13

Ελληνικές λέξεις ... στην αγγλική γλώσσα (caper, capnomancy)

Ελληνικές λέξεις ... στην αγγλική γλώσσα

Caper (κέηπερ) κάππαρις < κάππαρις το φυτό και ο 

καρπός

Capnomancy (καπνόμανσυ) καπνομαντεία, μαντεία με τη 

χρήση καπνού < καπνός + μαντεία