13/12/13

Ελληνικές λέξεις στην αγγλική γλώσσα (eurybathic) < ευρύς + βαθύς

Ελληνικές λέξεις ... στην αγγλική γλώσσα

Eurybathic (γιούρυμπάθικ) αυτός που ζει στον πυθμένα ποικίλων βυθών 

< ευρύς + βαθύς