18/12/13

ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ


Έπου θεώ ( Ακολούθα τον θεό) Νόμω πείθου ( Να πειθαρχείς στο Νόμο) Θεούς σέβου ( Να σέβεσαι τους θεούς) Γονείς αίδου ( Να σέβεσαι τους γονείς σου) Ηττώ υπέρ δικαίου ( Να καταβάλεσαι για το δίκαιο) Γνώθι μαθών ( Γνώρισε αφού μάθεις) Ακούσας νόει (Κατανόησε αφού ακούσεις) Σαυτόν ίσθι (Γνώρισε τον εαυτό σου) Εστίαν τίμα ( Να τιμάς την εστία σου) Άρχε σεαυτού ( Να κυριαρχείς τον εαυτό σου) Φίλους βοήθε ( Να βοηθάς τους φίλους) Θυμού κράτε ( Να συγκρατείς το θυμό σου) Όρκω μη χρω ( Να μην ορκίζεσαι) Φιλίαν αγάπα ( Να αγαπάς τη φιλία) Παιδείας αντέχου ( Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου) Σοφίαν ζήτει ( Να αναζητάς τη σοφία) Ψέγε μηδένα ( Να μην κατηγορείς κανένα) Επαίνει αρετήν ( Να επαινείς την αρετή) Πράττε δίκαια ( Να πράττεις δίκαια) Φίλοις ευνόει ( Να ευνοείς τους φίλους) Εχθρούς αμύνου ( Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς) Ευγένειαν άσκει ( Να είσαι ευγενής) Κακίας απέχου ( Να απέχεις από την κακία) Εύφημος ίσθι ( Να έχεις καλή φήμη) Άκουε πάντα ( Να ακούς τα πάντα) Μηδέν άγαν ( Να μην υπερβάλλεις) Χρόνου φείδου ( Να μη σπαταλάς το χρόνο) Ύβριν μίσει ( Να μισείς την ύβρη) Ικέτας αίδου ( Να σέβεσαι τους ικέτες) Υιούς παίδευε ( Να εκπαιδεύεις τους γιους σου) Έχων χαρίζου ( Όταν έχεις, να χαρίζεις) Δόλον φοβού ( Να φοβάσαι το δόλο) Ευλόγει πάντας ( Να λες καλά λόγια για όλους) Φιλόσοφος γίνου ( Να γίνεις φιλόσοφος) Όσια κρίνε ( Να κρίνεις τα όσια) Γνους πράττε ( Να πράττεις με επίγνωση) Φόνου απέχου ( Να μη φονεύεις) Σοφοίς χρω ( Να συναναστρέφεσαι με σοφούς) Ήθος δοκίμαζε ( Να επιδοκιμάζεις το ήθος) Υφορώ μηδένα ( Να μην είσαι καχύποπτος) Τέχνη χρω ( Να ασκείς την Τέχνη) Ευεργεσίας τίμα ( Να τιμάς τις ευεργεσίες) Φθόνει μηδενί ( Να μη φθονείς κανένα) Ελπίδα αίνει ( Να δοξάζεις την ελπίδα) Διαβολήν μίσει ( Να μισείς τη διαβολή) Δικαίως κτω. ( Να αποκτάς δίκαια) Αγαθούς τίμα ( Να τιμάς τους αγαθούς) Αισχύνην σέβου ( Να σέβεσαι την εντροπή) Ευτυχίαν εύχου ( Να εύχεσαι ευτυχία) Εργάσου κτητά ( Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης) Έριν μίσει ( Να μισείς την έριδα) Όνειδος έχθαιρε ( Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό) Γλώσσαν ίσχε ( Να συγκρατείς τη γλώσσα σου) Ύβριν αμύνου ( Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη) Κρίνε δίκαια ( Να κρίνεις δίκαια) Λέγε ειδώς ( Να λες γνωρίζοντας) Βίας μη έχου ( Να μην έχεις βία) Ομίλει πράως ( Να ομιλείς με πραότητα) Φιλοφρόνει πάσιν ( Να είσαι φιλικός με όλους) Γλώττης άρχε ( Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου) Σεαυτόν ευ ποίει ( Να ευεργετείς τον εαυτό σου) Ευπροσήγορος γίνου ( Να είσαι ευπροσήγορος) Αποκρίνου εν καιρώ ( Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό) Πόνει μετά δικαίου ( Να κοπιάζεις δίκαια) Πράττε αμετανοήτως ( Να πράττεις με σιγουριά) Αμαρτάνων μετανόει ( Όταν σφάλλεις, να μετανοείς) Οφθαλμού κράτει ( Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου) Βουλεύου χρήσιμα ( Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα) Φιλίαν φύλασσε ( Να φυλάττεις τη φιλία) Ευγνώμων γίνου ( Να είσαι ευγνώμων) Ομόνοιαν δίωκε ( Να επιδιώκεις την ομόνοια) Άρρητα μη λέγε ( Να μην λες τα άρρητα) Έχθρας διάλυε (Να διαλύεις τις έχθρες) Γήρας προσδέχου ( Να αποδέχεσαι το γήρας) Επί ρώμη μη καυχώ ( Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου) Ευφημίαν άσκει ( Να επιδιώκεις καλή φήμη) Απέχθειαν φεύγε ( Να αποφεύγεις την απέχθεια) Πλούτει δικαίως. ( Να πλουτίζεις δίκαια) Κακίαν μίσει. ( Να μισείς την κακία) Μανθάνων μη κάμνε ( Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις) Ους τρέφεις αγάπα ( Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις) Απόντι μη μάχου ( Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών) Πρεσβύτερον αιδού ( Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους) Νεώτερον δίδασκε ( Να διδάσκεις τους νεότερους) Πλούτω απόστει ( Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο) Σεαυτόν αιδού ( Να σέβεσαι τον εαυτό σου) Μη άρχε υβρίζων ( Να μην κυριαρχείς με αλαζονεία) Προγόνους στεφάνου ( Να στεφανώνεις τους προγόνους σου) Θνήσκε υπέρ πατρίδος ( Να πεθάνεις για την πατρίδα σου) Επί νεκρώ μη γέλα ( Να μην περιγελάς τους νεκρούς) Ατυχούντι συνάχθου ( Να συμπάσχεις με το δυστυχή) Τύχη μη πίστευε ( Να μην πιστεύεις την τύχη) Τελεύτα άλυπος ( Να πεθαίνεις χωρίς λύπη)