28/4/15

Ερμής & Αστρολογικός Χαρακτήρας !

ΕΡΜΗΣ

Διανοητικότητα & Διανοητικά Μέσα
(Δορυφόρος της Θέλησης) 

''ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ''
Σύμβουλο Ολιστικής Αστρολογίας
Ερευνήτρια Αστρολογίας
Reiki Master Teacher