27/3/18

Η Σκέψη της Ημέρας!''Το Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, ... είναι η Γείωση του 
ΨυχοΠνευματικού...΄΄

Κ.Β